Hội thi Olympic toàn quốc Các Môn Khoa học Mác – Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 – Đoàn Thanh Niên VLU