Đoàn khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2019-2020

STT

Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1.        Nguyễn Thị Minh Anh

Phó Bí thư

2.        Lê Thị Huỳnh Giao

UV.BCH

3.        Phạm Thị Ngọc Hân

UV.BCH

4.        Huỳnh Minh Hậu

UV.BCH

5.        Hà Nguyễn Phước Hoà

UV.BCH

6.        Nguyễn Trường Lãm

UV.BCH

lamnt@vlute.edu.vn

7.        Huỳnh Minh Luân

Phó Bí thư

luanhm@vlute.edu.vn

8.        Phạm Thị Thẩm Phương

UV.BCH

 
9.        Huỳnh Thị Phương Thảo

Bí thư

thaohtp@vlute.edu.vn

10.    Nguyễn Minh Thức

UV.BCH

 
11.    Nguyễn Thuỷ Hoàng Thiên

UV.BCH

  •  
  •  
  •