Liên hệ

                                 

                                                                                                                                                                                        

DANH SÁCH NHÂN SỰ BCH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017 – 2019       

Stt Họ và tên Dân tộc Đơn vị Số điện Thoại Địa chỉ Mail
1.        Tô Tuấn An Kinh UV.BCH Đoàn trường 093 9939658 antt@vlute.edu.vn
2.        Huỳnh Tuấn Cường Kinh ĐH_CNTT 2016 01254707955 16004005@student.vlute.edu.vn
3.        Nguyễn Minh Đạt Kinh ĐH_CNKTĐĐT 2015 01288954886 nmdat97@gmail.com
4.        Đặng Hải Đăng Kinh P. Bí thư Đoàn trường

 

0932877448 dangdh@vlute.edu.vn
5.        Lê Thanh Quang Đức Kinh UVTV Đoàn trường

 

0907571319 ducltq@vlute.edu.vn
6.        Lê Thị Huỳnh Giao Kinh ĐH_TY 2016 01659787307 lehuynhgiao1998@gmail.com
7.        Phạm Thị Ngọc Hân Kinh ĐH_CNTP 2016 0944467977 16005031@student.vlute.edu.vn
8.        Nguyễn Xích Quân Kinh Bí thư Đoàn khoa ĐĐT 0383337316 quannx@vlute.edu.vn
9.        Nguyễn Tuấn Khang Kinh ĐH_CNKTĐĐT 2016 0939753935 khangmax98@gmail.com
10.    Tô Ngọc Luật Kinh ĐH­_CNKTOTO 2014 01693608067 tongocluat96@gmail.com
11.    Trần Hồ Đạt Kinh Bí thư Đoàn khoa CNTT 0944123087 datth@vlute.edu.vn
12.    Huỳnh Tấn Bình Kinh UV.BCH Đoàn trường 0963865710 binhht@gmail.com
13.    Diệp Xuân Tài Kinh UV.BCH Đoàn trường

 

0907292368 taidx@vlute.edu.vn
14.    Nguyễn Hoàng Thiện Kinh Bí thư Đoàn khoa CKCTM 0902383509 thiennh@vlute.edu.vn
15.    Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh ĐH_CNKTCĐT 2015 0915432225 linkutrau@gmail.com
16.    Phùng Thế Tuấn Kinh Bí thư Đoàn trường

 

0908186555 thetuanpt@vlute.edu.vn
17.    Lương Văn Vạn Kinh Bí thư Đoàn khoa CKĐL 0902933271 vanlv@vlute.edu.vn
18.    Nguyễn Vũ Trọng Kinh ĐH_CNKTĐĐT 2015 01676016592 trongnguyenvvn@gmail.com
19.    Huỳnh Thị Phương Thảo Kinh Bí thư Đoàn khoa CNTP 0948884115 thaohtp@vlute.edu.vn
20.    Lê Dương Hoài Vủ Kinh Phó Bí thư Đoàn trường 0939450801 vuldh@vlute.edu.vn
21.    Nguyễn Như Ý Kinh ĐH_CNTT 2016 01629516805 16004127@student.vlute.edu.vn

 

  TM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                               

 

 

 

  •  
  •  
  •